ARS LEGIS - znalecké posudky

 
 
Slovenský syndikát znalcov umenia ARS LEGIS pracuje (od roku 2001) ako neformálne združenie znalcov, renomovaných odborníkov, pokrývajúcich svojimi odbornými špecializáciami viac - menej umelecko-historickú šírku a druhovú diferenciáciu diel výtvarných umení frekventovaných na území Slovenska.
ARS LEGIS sa pri výbere spolupracovníkov riadi prísnymi výberovými kritériami. Neorientuje sa pritom výlučne len na súdnych znalcov, ale zásadne na všeobecne uznávaných odborníkov všetkého druhu, špecializácie a pôsobiska. Našimi spolupracovníkmi nie sú len významní umeleckí historici, ale aj – napríklad – výtvarníci, reštaurátori, zberatelia umenia a starožitníci, ktorí získali praxou vedomosti a znalosti potrebné pre seriózne znalecké stanoviská. Tieto odborné osobnosti, vzdelaním síce „mimo umeleckej histórie“, ale praxou účastné dlhé roky v obchode s umením a zberateľstve, napokon už teraz funkciu znalcov spĺňajú – ich stanoviská sú v trhovej prevádzke niekedy rešpektované oveľa viac, než názory znalcov „s pečiatkou“.

Znalecký posudok ARS LEGIS štandardne obsahuje zhodnotenie umelecko - historického významu autora diela, klasifikáciu posudzovaného diela v rámci celkovej tvorby jeho autora, domáce, prípadne aj zahraničné, cenové precedensy autora a ocenenie diela.

Súčasťou znaleckých posudkov ARS LEGIS je spravidla aj reštaurátorská analýza diela (zameraná na dobovosť a autorskú autenticitu diela). Dlhodobo sa nami spolupracuje  známy reštaurátorský expert Bedrich Hoffstädter (v minulosti vedúci reštaurátorských atelérov SNG). Z tohoto dôvodu je treba ponechať posudzované dielo v depozite ARS LEGIS minimálne 1 - 3 dni.

Znalecké posudky sa vystavujú predovšetkým za účelom overenia autorstva diela a stanovenia jeho primeranej finančnej protihodnoty. Posudky vyhotovujeme i v prípade poškodenia, odcudzenia alebo zničenia diela pre potreby poistného konania. Našimi klientami sú predovšetkým fyzické osoby, ale aj právne subjekty, či štátne inštitúcie.

Znalečné za vystavenie znaleckého posudku jedného výtvarného diela je 200,- EUR (vrátane reštaurátorskej expertízy diela). Môže byť ale navýšené v závislosti od náročnosti znaleckého úkonu.

Znalecké posudky sa vystavujú zásadne len za podmienky fyzickej obhliadky diela.

Kontakt: Ján Abelovský (0905 899 293)

PhDr. Ján Abelovský, CSc. Spoločník a konateľ ARS LEGIS (od 2001), pôsobil dlhé roky v Slovenskej národnej galérii (1975 – 1989). Písal do umelecko-historickej revue ARS a ďalších odborných časopisov, ale i novín (asi 200 štúdií a článkov). Kurátor výstav (výlučne SNG) - Janka Alexyho (1984), Vincenta Hložníka (1984), Martina Benku (1988), Jana Hálu (1988), Ladislava Čemického (1989) Júliusa Jakobyho (1994), Imra Weinera-Kráľa (2001) Ernesta Zmetáka (2002) a ďalšie. 1984 - 2006 súdny znalec v oblasti výtvarného umenia. 1990 - 1997 vedecký pracovník na Ústav dejín umenia SAV. 1993 obhájil dizertačnú prácu Koncepcia dejín moderného maliarstva Slovenska. 1990-93 odborný poradca a kurátor súkromnej galérie MITTE vo Viedni (viac ako 20 výstav súčasných slovenských výtvarníkov). 1998 - 2018 výkonný riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA. Od 2020 riaditeľ spoločnosti ARTISAN. 1994 spracoval pre Sorosovo centrum súčasného umenia v Bratislave komplexnú dokumentáciu diela Vincenta Hložníka, Júliusa Jakobyho a Viliama Chmela. Po 1989 rozsiahlejšie vedecké štúdie najmä v knihách a zborníkoch SNG: Das Bauhaus im Osten (1997), 20. storočie (2000), Ľudovít Fulla (2002), Ladislav Mednyánszky (2004), Slovenský mýtus (2006), Ernest Zmeták - umelec a zberateľ (2011), Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda (SOGA, 2012); Július Koller - zbierka SOGA a jej príbeh. (SOGA 2016). Martin Benka - Zaujatý krásou (SOGA, 2019).
Z knižnej bibliografie: Július Jakoby (1903 - 1985). Bratislava 1994; Výtvarná moderna Slovenska - Maliarstvo a sochárstvo rokov 1890-1949 (spolu s K. Bajcurovou). Bratislava 1997 (druhé vydanie 2001); Art in changing times. Slovak paiting and sculpture (spolu s K. Bajcurovou). Bratislava 1998; Miloš Alexander Bazovský (spolu s J. Ruttkayom). Bratislava 1999; Jan Hála. Trenčín 2007; Janko Alexy. Trenčín 2008; Zbierka Bohumila Hanzela (spolu s K. Bajcurovou). Trenčín 2012; Ernest Zmeták (ed. Uľjana Zmetáková), vyd. Virvar, Bratislava 2014; František Studený,  vyd. Slovart a Nitrianska galéria. Bratislava 2022.   

Mám záujem

Kontaktný formulár