Stano Filko - Mesto. Top dielo ranej tvorby

Stano Filko - Mesto. Top dielo ranej tvorby

Stano Filko (1937 - 2015): Mesto. 1963. Olej na plátne (pôvodná adjustácia) . 81 x 101 cm. Značené vpravo dole "FILKO 63". Pôvodne v majetku prof. Petra Matejku, ktorý ho mal doma vystavené ako "najlepšie dielo svojho žiaka". Predajná cena: 25 000 €.

Ponúkané dielo je symptomatickou ukážkou ranej, „matejkovskej“ tvorby Stana Filka. Tento umelec nepretržite, od polovice šesťdesiatych rokov, kedy vstúpil na výtvarnú scénu až po dnešok - patrí medzi kľúčové osobnosti slovenskej výtvarnej scény a je neprehliadnuteľný aj v širšom medzinárodnom kontexte: "... o máloktorom slovenskom umelcovi možno povedať, že je "žijúcou legendou", tvorcom, ktorý sa pokúsil prekročiť hranice regionálnej situovanosti tunajšieho umeleckého vývoja. Stano Filko počas temer piatich desaťročí tvorby zasiahol - a dodnes zasahuje - prakticky do všetkých dôležitých vývojových tendencií v súčasnom výtvarnom umení, využíval vari všetky klasické i novo vznikajúce vizuálne médiá. Vytvoril bezprecedentne obsiahle a mimoriadne členité dielo, ktoré sa svojou proteovskou podstatou vzpiera jednoznačnému zaradeniu. Dopomohol tomu aj sám, premysleným budovaním vlastnej individuálnej mytológie, čím ďalej splývajúcej do nerozlučného celku s jeho tvorbou, životnými postojmi a konaním. Filkova tvorba je svojou povahou konceptuálna. Toto tvrdenie, ktorým rád operuje aj sám autor, môže na prvý pohľad znieť rozporne, ak máme na mysli zdanlivú chaotickú rôznosmernosť a rôznorodosť jeho tvorby. Napriek tomu má racionálne jadro. V jeho výtvarnom svete nájdeme introspekciu aj extrovertnosť, intelektuálny i intuitívny prístup, neosobnú objektovú artikuláciu i číro gestickú expresiu, hromadenie výrazových prostriedkov a inokedy zas ich nápadnú a programovú redukciu, ambíciu ovládnuť široký, nezmerný, priam kozmický priestor a zvláštny, miestami trochu ťažkopádny, rustikálny a rudimentárny "miestny kolorit". Vedome vystúpil proti umeniu (v tradičnom "meštiackom" zmysle slova) a proti "umeleckosti" artefaktu a jeho "pragmatickej" funkcii (v zmysle používania umeleckého diela na komerčné a iné, mimoumelecké, účely), od začiatku programovo narúšal konzervatívne spoločenské a kultúrne milieu Slovenska.... " (K. Bajcurová, A. Hrabušický).

Mám záujem

Kontaktný formulár